- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

- C -

CDS - mapa povodňového nebezpečí

CDS - mapa povodňových riziků

CDS - mapa rozlivů

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Plzeň

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

ČHMÚ - pobočka Plzeň

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Plzeň

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka

ČRS MO Sokolov [3033]

ČRS Západočeský územní svaz

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Dolní Nivy - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Doprava - mapa

Dopravní omezení

Dopravní omezení - objížďky

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuační místa
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily

- G -

GDPR

- H -

Habartov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS - stanice Chemické závody

HZS - stanice Sokolov

HZS - Územní odbor Sokolov

HZS Karlovarského kraje

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Josefov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- K -

Karlovarská krajská nemocnice  a.s.

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Sokolov

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajková - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

Krajská povodňová komise Karlovarského kraje - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o.

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Inspektorát Karlovy Vary

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje

Královské Poříčí - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Kraslice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Kritická místa

KVV Karlovy Vary

- L -

Ledové jevy - tabulka

Lesy ČR, s.p., KŘ Karlovy Vary

Lesy ČR, s.p., KŘ -oblast povodí Ohře, Teplice

Lomnice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- M -

Městský úřad Habartov

Městský úřad Kraslice

Městský úřad Oloví

Městský úřad Přebuz

Městský úřad Rotava

Městský úřad Sokolov

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

MÚ Sokolov - Odbor životního prostředí

MVE Oloví - R-Built s.r.o.

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

Nemocnice Cheb

Neprůjezdné komunikace

Normy

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecní úřad Bublava

Obecní úřad Jindřichovice

Obecní úřad Josefov

Obecní úřad Krajková

Obecní úřad Královské Poříčí

Obecní úřad Lomnice

Obecní úřad Stříbrná

Obecní úřad Šindelová

Objekty dPP - mapa

Objížďky

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem - pobočka Karlovy Vary

Oblastní spolek ČČK Cheb

Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

Oloví - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Kraslice - pk 

ORP Sokolov - pk 

IconPřevzetí řízení ochrany před povodněmi
IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

- P -

PČR - Obvodní oddělení Sokolov - venkov

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbor Sokolov

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Karlovy Vary

Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov

Povodí Ohře, s.p. - závod Karlovy Vary

Povodí Ohře, státní podnik - Centrální vodohospodářský dispečink

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

- R -

Reader

Rotava - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

Sokolov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Sokolovská uhelná, a.s.

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

IconSprávci vodních toků a nádrží
IconSprávci vodních toků na správním území

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměry
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Svatava - pk 

IconČinnost a jednání povodňové komise
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

SŽDC s.o., oblastní ředitelství Ústí nad Labem

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

- Ú -

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

ukázky dPP

Úřad městyse Svatava

ÚSKK a.s., oblast provozu západ - středisko Sokolov

Uživatelská mapa

- V -

Vapo spol. s r.o.

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární hygienické středisko, Hospodářský Dvůr Berbera, Tři Sekery

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotní ústav - pracoviště  Karlovy Vary

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Zdravotnictví

zkratky

ZZS KV - Oblastní středisko Sokolov