- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bečov nad Teplou - pk 

IconČinnost a jednání povodňové komise
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bleskové povodně - tabulka

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Plzeň

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

ČHMÚ - pobočka Plzeň

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Plzeň

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuační místa
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Horní Slavkov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 16.01.2021 

Hygienické stanice

HZS - stanice Toužim

HZS Karlovarského kraje

- Ch -

Chodov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 16.01.2021 

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

Karlovarská krajská nemocnice  a.s.

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Karlovy Vary

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

Krajská povodňová komise Karlovarského kraje - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Inspektorát Karlovy Vary

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krásno - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 16.01.2021 

Kritická místa

KVV Karlovy Vary

- L -

Ledové jevy - tabulka

IconLedové jevy
IconMísta ohrožená ledovými jevy

Lesy ČR, s.p., KŘ Karlovy Vary

Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství severní Čechy

- M -

Magistrát města Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad

Městský úřad Bečov nad Teplou

Městský úřad Horní Slavkov

Městský úřad Teplá

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

Neprůjezdné komunikace

Normy

Nová Ves - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 16.01.2021 

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecní úřad Chodov

Obecní úřad Krásno

Obecní úřad Nová Ves

Obecní úřad Otročín

Obecní úřad Stanovice

Obecní úřad Teplička

Obecní úřad Útvina

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem - pobočka Karlovy Vary

Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Karlovy Vary - pk 

IconPřevzetí řízení ochrany před povodněmi
IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

ORP Mariánské Lázně - pk 

ORP Sokolov - pk 

Otročín - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 16.01.2021 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Bečov

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbor Karlovy Vary

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Karlovy Vary

Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov

Povodí Ohře, s.p. - závod Karlovy Vary

Povodí Ohře, státní podnik - vodohospodářský dispečink

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměry
IconSrážkoměrné stanice

Stanovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 16.01.2021 

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

Teplá - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 16.01.2021 

Teplička - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 16.01.2021 

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

- Ú -

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

ukázky dPP

ÚSKK a.s., oblast provozu východ - středisko Toužim

Útvina - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPOVIS pk: generováno 16.01.2021 

Uživatelská mapa

- V -

Vapo spol. s r.o.

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární hygienické středisko, JMK Žlutice

Veterinární správa

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Vodní díla - tabulka

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconZáplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconZáplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotní ústav - pracoviště  Karlovy Vary

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Zdravotnictví

zkratky

ZZS KV - Oblastní středisko Karlovy Vary