Seznam podkladů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní >

Seznam podkladů

1.Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),

2.Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů

3.Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)

4.ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)

5.Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

6.MŽP, Metodický pokyn č. 9  odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011

7.MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000

8.TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány

9.Digitální povodňový plán České republiky

10.Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR

11.Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR – Mze ČR, MŽP ČR 2000

12.Technická dokumentace map

13.Povodňový informační systém, MŽP

14.Povodňový plán Karlovarského kraje, Karlovarský kraj, 2019

15.Povodňový plán ORP Sokolov, MU Sokolov, 2019

16.Podklady obce Těšovice – jednání 1.2.2019 a 12.3.2019

17.Terénní šetření v místních částech obce a v povodí vodních toků – 12.3.2019, 9.7.2019

18.Centrální datový sklad map povodňových rizik, ČHMÚ, 2019

19.Studie Riziková území při extrémních přívalových srážkách, VRV, a.s., 2012

20.Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje, VRV, a.s., 2006 – verze k roku 2015

21.Vyhledávací studie malých vodních nádrží IV. kategorie TBD, VRV, a.s., 2006

Soubor: a_podklady.htm


Ostatní > Seznam podkladů

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.10.19, publikována: 19.11.19