Ohrožené nemovitosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Ohrožené nemovitosti

Naplnění konkrétních objektů digitálního povodňového plánu je tvořeno dynamicky, s využitím dat centrální databáze POVIS, do které má obec individuální přístup. Zde jsou spravovány údaje za celou Českou republiku s jasnou geografickou a tématickou lokalizací.

Ohrožené a ohrožující objekty, místa omezující odtokové poměry a další objekty byly zpracovatelem do databáze zaneseny na základě podrobné analýzy podkladů, zejména na základě podrobného terénního šetření. Při místním šetření byla pořízena detailní pozemní fotodokumentace, která je součástí digitálního povodňového plánu. Byly využity informace od občanů o historických povodních a o míře ohrožení lokalit v obci.

Výčet objektů vychází z předpokladu alespoň částečně volných průtočných profilů mostů a lávek. Pokud někde dojde k nápěchu a výraznému ucpání mostních profilů, může dojít k zaplavení i dalších lokalit, běžně neohrožených.

Hlavní objekty dPP

Ohrožené objekty – v obci se jedná zejména o bytové a rodinné domy, doplňkové objekty (garáže, kůlny, sklady), objekty občanské vybavenosti a veřejnou infrastrukturu.

Ohrožující objekty – objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod.

Místa omezující odtokové poměry – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, propustky, významná zúžení koryt apod.

Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, odtokem po komunikaci nebo přívalovým přítoky drobnými vodními toky.

Soubor: b_druhy_ohrozene_nemovitosti.htm


Věcná část > Ohrožené nemovitosti

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.10.19, publikována: 19.11.19