Stupně povodňové aktivity

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Srážkoměrné stanice >

Stupně povodňové aktivity

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity.

Informace o překročení či podkročení stupňů povodňové aktivity neznamenají automaticky jejich vyhlášení nebo odvolání. Provozovatel stanice informuje v případě reálné možnosti překročení nebo opuštění limitů 2. a 3. SPA, v rámci své měřící sítě, příslušný povodňový orgán s informací o dalším pravděpodobném vývoji situace. Rozhodnutí o vyhlášení či odvolání SPA je potom jen v kompetenci územně povodňového orgánu obce Těšovice nebo ORP Sokolov. V některých případech se pak stává, že právě s přihlédnutím k předpokládanému vývoji hydrologické situace, nedojde ani při překroční limitů SPA k jejich vyhlášení, eventuálně při poklesu pod limity SPA k jejich odvolání.

1. SPA – stav bdělosti

První stupeň povodňové aktivity - bdělost nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje:

upozornění nebo výstraha předpovědní služby,

náhlé tání sněhové pokrývky,

srážky větší intenzity,

velké narůstání nebo hromadění ledu v toku,

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech stanoveného v povodňovém plánu,

dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodních děl,

provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.

2. SPA – stav pohotovosti:

Druhý stupeň povodňové aktivity - pohotovost vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje:

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech,

přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta,

přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody,

přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér,

pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu,

mimořádné čerpání nebo vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.

Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3. SPA – stav ohrožení

Třetí stupeň povodňové aktivity - ohrožení vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

Vyhlašuje se při:

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech,

bezprostředním nebezpečí ohrožení či nastalé ohrožení majetku a životů v záplavovém území – dosažení mezního stavu hladiny Ohře a bezejmenného toku,

vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko-bezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny,

mimořádném čerpání nebo vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce. Občané jsou vyzváni k přípravě na evakuaci a v případě negativní prognózy je evakuace nařízena.

Soubor: b_spa.htm


Věcná část > Srážkoměrné stanice > Stupně povodňové aktivity

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.10.19, publikována: 19.11.19