Popis průběhu povodně na hlavních tocích správního území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Přirozená povodeň >

Popis průběhu povodně na hlavních tocích správního území

Vzhledem k měřítku map DIBAVOD 1:10 000, které používá digitální povodňový plán, se kilometráže studií záplavových území rozchází s mapami DIBAVOD. Studie záplavového území toku vychází z geodetického zaměření toku, a tudíž rozdíly v některých úsecích horních partií mohou být i několik kilometrů. Proto je např. u Ohře popis upraven na místní názvy a vázán na příčné profily studie záplavového území.

Ohře

Vzhledem k poloze Těšovic přímo v Aglomeraci Sokolova je nutné zmínit celý komplex nově vybudovaných protipovodňových opatření podél toku Ohře v nejbližším okolí obce.

V centru města Sokolova došlo k výstavbě PPO na pravém břehu v místě soutoku Ohře a Lobezského potoka. Jedná se o kombinaci výškové úpravy nábřežních zdí, oplocení, mobilního hrazení podél Nábřeží Petra Bezruče, kolem ISŠTE až k ulici Jednoty. Tato protipovodňová ochrana chrání až do Q100 rozsáhlé území od profilu P221M ř.km199,234 až P241 ř.km 201,806.

Nad železničním mostem je neškodný průtok opět menší než Q5, ale po vybudování PPO na soutoku s Lobezským potokem se situace na pravém břehu radikálně změnila. Na pravém břehu je neškodný průtok od mostu P239M až k profilu P233P (produktovod) ř.km 200,905 Q100. Pouze mezi profily P233P a P231 je několik nemovitostí (skladových prostorů a garáží) v dosahu Q5.

Na levém břehu je pod mostem P239M několik nemovitostí zaplavováno při Q20. Žádná nemovitost na levém, ani pravém břehu není v aktivní zóně.

Úsek P229M až P211 - ř.km 200,349 až 197,288 – Pod železničním mostem - Těšovice

Další významnou stavbou na Ohři je PPO Královského Poříčí na levém břehu. Protipovodňová ochrana Královského Poříčí byla provedena v několika etapách:

Královské Poříčí – protipovodňová hráz, 1. stavba Královské Poříčí – převedení velkých vod z povodí Pstružného potoka, 2. stavba – bylo vyřešeno v rámci 1. stavby Těšovice – protipovodňová hráz, 3. stavba Královské Poříčí – navýšení protipovodňové hráze, 4. stavba. Součástí protipovodňových opatření je i násep silnice Královské Poříčí – Těšovice.

Na pravém břehu byla již dříve vybudována PPO celého komplexu průmyslových závodů, jejichž ochrana se zvýšila dobudováním PPO na soutoku Lobezského potoka s Ohří a průmyslový komplex již nemůže být zaplavován ani z Lobezského potoka.

Pod nově vybudovaným silničním mostem P221M ř.km 199,234 je na pravém břehu ČOV, jejíž protipovodňová ochrana je menší než Q100 a při této povodni dojde k zaplavení areálu ČOV.

Přímo v Těšovicích pod ČOV klesá neškodný průtok na Q5 a několik nemovitostí v Těšovicích je zde ohrožováno již touto povodní průnikem povodňových vod dešťovou kanalizací pod kolektorem Synthomeru. Při Q20 již přepadá voda přes kolektor a je zaplaveno cca 6 rodinných domů a plochy kynologického cvičiště. Při Q100 je zaplavena již celá ČOV Sokolov a dolní Těšovice.  Žádná nemovitost není v aktivní zóně záplavového území viz výřez mapy záplavového území. 

579360_03

Soubor: b_pri_pop.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Přirozená povodeň > Popis průběhu povodně na hlavních tocích správního území

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.10.19, publikována: 19.11.19