Záplavová území v obci

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Přirozená povodeň >

Záplavová území v obci

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována

Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou vizualizovaná v Digitálním povodňovém plánu ČR (dPP ČR) – www.dppcr.cz. Dále budou vždy v případě nového stanovení záplavového území obsažena v grafické části dPP obce Těšovice a ORP Sokolov.

Záplavové území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad MÚ Sokolov (DVT) nebo KÚ Karlovarského kraje (VVT).

 

Výpis z registru záplavových území pro Těšovice platná / zrušená rozhodnutí – sestava: platná / zrušená

hmtoggle_arrow1Přehled vyhlášených záplavových území

 


hmtoggle_arrow1Ohře: 139,285–240,22
hmtoggle_arrow1Ohře: 196,905–203,255
hmtoggle_arrow1Ohře: 171,266–197,3

 

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 15.10.2019
 

Vypočtené úrovně hladin v záplavových územích vycházejí z předpokladu ustáleného nerovnoměrného proudění pro N-leté průtoky ČHMÚ. Při reálné povodňové situaci (nelze dostatečně přesně odhadnout) může dojít podle intenzity srážek k významným transformacím průtoků vlivem rozlití do inundací, nebo naopak ke zvýšení max. průtoků při protržení vzdutých vodních nádrží, provalení ucpaných mostních objektů, propustků, oplocení, střetu kulminačních vln z přítoků apod.  Úrovně hladin jsou vypočteny pro případ volných propustků, mostních profilů, vtoků do uzavřených profilů!

Soubor: b_pri_zapl.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Přirozená povodeň > Záplavová území v obci

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.10.19, publikována: 19.11.19