Přílohy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Přílohy

 

iko_m_dokument

Dokumenty

iko_m_internet

Internet

iko_m_foto

Fotodokumentace

 

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

Objekty dPP

Ohrožené objekty – jedná se zejména o rodinné a bytové domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly), objekty občanské vybavenosti, objekty průmyslové, sportovní, zemědělské.

Ohrožující objekty – ČOV, silážní jámy, objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod.

Místa omezující odtokové poměry – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.

Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, převáženě ze zemědělských pozemků a strmých svahů.

Vodní díla (nádrže) – naplnění údajů vybraných vodních děl sledovaných v rámci dPP.

Dopravní omezení – údaje obcí o omezení dopravy při povodni.

Fotodokumentace – fotodokumentace objektů dPP


   | tisk | nahoru |

stránka p__prilohy.htm aktualizována: 15.11.2022, publikována: 19.11.2022