Hlásné profily

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Hlásné profily

Základem pro výkon předpovědní a hlásné služby je soubor hlásných stanic. Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily na tocích jsou dle významu a provozovatele rozděleny do tří kategorií A, B, C.

Pro obec Těšovice mají pro sběr informací  zásadní význam profily Podniku Povodí Ohře, státní podnik a ČHMÚ na Ohři a Svatavě. Doplňkové informace k tokům jsou získávány z nově vybudovaných automatických C profilů obcí na Ohři i Svatavě.

Aktuální stavy: hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Těšovicesestava

hmtoggle_arrow1Přehled hlásných profilů

 


hmtoggle_arrow1Ohře: ř. km 205,4: B: Citice
hmtoggle_arrow1Ohře: ř. km 196,92: C: Sokolov - Ohře (C1)
hmtoggle_arrow1Ohře: ř. km 196,65: C: Sokolov - Ohře (bus. nádraží)
hmtoggle_arrow1Pstružný p. + Ohře: ř. km 193,12: C: Královské Poříčí - přeč. stanice
hmtoggle_arrow1Svatava: ř. km 13,98: C: Oloví (Svatava)
hmtoggle_arrow1Svatava: ř. km 1,1: A: Svatava

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 15.10.2019
 

 

Kategorie A – základní hlásné profily, které zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo podniku Povodí Ohře, státní podnik.

Kategorie B – doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu provozuje po dohodě ČHMÚ nebo Povodí Ohře, státní podnik, ostatní provozují místně příslušná města a obce.

Kategorie C – pomocné hlásné profily, provozované účelově obcemi nebo vlastníky ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam pro obce a jsou součástí lokálního výstražného systému v regionu.

Správnost signalizovaných hodnot z automatických hlásných profilů je ale nutno prověřovat i odečtem z měrné latě, nebo kontrolou dosažení barevných značek. Pokud by došlo v průběhu povodně k zjištění významných rozdílů mezi hodnotami odečtenými a signalizovanými, je povinností PK ORP uvědomit o této skutečnosti všechny orgány zapojené do systému automatického varování. Zjištění odlišných hodnot u profilů ve správním území obce je vždy třeba  hlásit obecnímu úřadu, který interně vyrozumí orgány ORP Sokolov.

Minimální četnost při pozorování vodních stavů v hlásném profilu a podávání hlášení na hlásných profilech:

Při nebezpečí povodně

V 7,00 hodin

1. SPA

V 7,00 a 18,00 hodin

2. SPA

V 7,00 12,00 a 18,00 hodin

3. SPA

Minimálně každé 3 hodiny, jinak častěji podle potřeby a požadavku povodňové komise

Pokud v pozorovacích termínech nebyl zaznamenán nejvyšší (kulminační) stav, je třeba tento stav odhadnout podle dochovaných stop a přibližně odhadnou čas výskytu kulminace.

Před každým odečítáním vodního stavu je nutno se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tu podle možnosti odstranit. Při vlnění se čte na stupnici nejvyšší a nejnižší vodní stav, ze kterých se udává průměr.

Výsledky pozorování zapisuje pozorovatel do vodočetného zápisníku. Zápis obsahuje tyto položky: čas, vodní stav v cm, poznámka.

Soubor: b_hlas_.htm


Věcná část > Hlásné profily

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.10.19, publikována: 19.11.19