- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

- C -

Citice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Plzeň

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

ČHMÚ - pobočka Plzeň

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Plzeň

ČRS MO Sokolov [3033]

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuační místa
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS - stanice Chemické závody

HZS - stanice Sokolov

HZS - Územní odbor Sokolov

HZS Karlovarského kraje

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

Karlovarská krajská nemocnice  a.s.

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Sokolov

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská povodňová komise Karlovarského kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o.

Krajský úřad Karlovarského kraje

Královské Poříčí - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Kritická místa

- L -

Ledové jevy - tabulka

Lesy ČR, s.p., KŘ - oblast povodí Ohře, Teplice

Lesy ČR, s.p., ST- oblast povodí Ohře, detaš. pracoviště Lázně Kynžvart

Loket - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- M -

Městský úřad Sokolov

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

MÚ Sokolov - Odbor životního prostředí

- N -

Nařízení vlády

Neprůjezdné komunikace

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení

Normy

Nové Sedlo - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem - pobočka Karlovy Vary

Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Sokolov - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

- P -

PČR - Obvodní oddělení Sokolov - venkov

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbor Sokolov

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

použité zkratky

Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Karlovy Vary

Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov

Povodí Ohře, s.p. - závod Karlovy Vary

Povodí Ohře, státní podnik - Centrální vodohospodářský dispečink

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPPVN

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

Sokolov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Sokolovská uhelná, a.s.

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Staré Sedlo - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Státní plavební správa

Svatava - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

Těšovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

- Ú -

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

ukázky dPP

ÚSKK a.s., oblast provozu západ - středisko Sokolov

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

Vapo spol. s r.o.

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconZáplavová území v obci
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconZáplavová území v obci
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdravotní ústav - pracoviště  Karlovy Vary

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Zdravotnictví

zkratky

ZZS KV - Oblastní středisko Sokolov