- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

Bublava - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

BWB-SANT, s.r.o.

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconvýpisy podle kategorií

Český červený kříž

Český rybářský svaz, z.s.

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Plzeň

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

ČHMÚ - pobočka Plzeň

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Plzeň

Čísla hydrologického pořadí dílčích povodí

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka

ČRS MO Kraslice [3050]

ČRS MO Nejdek [3053]

ČRS MO Sokolov [3033]

ČRS Západočeský územní svaz

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

IconTechnika pro pomoc při povodni
IconDokumenty

Dolní Nivy - pk 

Doprava - mapa

Dopravní omezení

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconStupně povodňové aktivity
IconHlásné profily

- F -

Fotografie - toky

IconFotodokumentace
IconFoto - výběr podle toku

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconStupně povodňové aktivity
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS - stanice Kraslice

HZS - Územní odbor Sokolov

HZS Karlovarského kraje

- Ch -

Chodov - pk 

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jindřichovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Josefov - pk 

JSDHO Jindřichovice

JSDHO Kraslice

JSDHO Oloví

JSDHO Rotava

JSDHO Šindelová

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Sokolov

KMS, s.r.o.

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

KPÚ pro Karlovarský kraj

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Krajková - pk 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

Krajská povodňová komise Karlovarského kraje - pk 

IconZpůsob vyžádání pomoci při povodni
IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o.

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Inspektorát Cheb

Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Inspektorát Karlovy Vary

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje

Kraslice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Kritická místa

KVV Karlovy Vary

- L -

Lesy České republiky, s.p., odbor vodního hospodářství (1.1.2021)

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Lesy ČR, s. p., OŘ západní Čechy

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Luby - pk 

- M -

Městská Policie Rotava

Městské lesy spol. s.r.o.

Městský úřad Chodov

Městský úřad Kraslice

Městský úřad Kraslice - krizové řízení

Městský úřad Kraslice - odbor životního prostředí

Městský úřad Luby

Městský úřad Nejdek

Městský úřad Oloví

Městský úřad Přebuz

Městský úřad Rotava

Městský úřad Sokolov

Metodické pokyny

Ministerstva

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Místa omezující odtokové poměry

MVE Oloví - R-Built s.r.o.

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Nejdek - pk 

Neprůjezdné komunikace

Normy

Nové Hamry - pk 

Nový Kostel - pk 

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecní úřad Bublava

Obecní úřad Černava

Obecní úřad Dolní Nivy

Obecní úřad Jindřichovice

Obecní úřad Josefov

Obecní úřad Krajková

Obecní úřad Lomnice

Obecní úřad Nové Hamry

Obecní úřad Nový Kostel

Obecní úřad Stříbrná

Obecní úřad Šindelová

Obecní úřad Tatrovice

Obecní úřad Vřesová

Obecní úřad Vysoká Pec

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Plzeň

Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožené objekty v obcích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Oloví - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Cheb - pk 

IconPovodňové komise okolních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Karlovy Vary - pk 

IconPovodňové komise okolních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Kraslice - pk 

IconOrganizace povodňové služby
IconPovinnosti členů PK ORP Kraslice
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK
IconPovinnosti členů Povodňové komise ORP Kraslice

ORP Sokolov - pk 

IconPovodňové komise okolních ORP
IconAbecední seznam PK

- P -

PČR - Obvodní oddělení Kraslice

PČR - Obvodní oddělení Rotava

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policejní prezidium České republiky

Policie

Policie ČR, Územní odbor Sokolov

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Cheb

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Karlovy Vary

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, s.p. - závod Karlovy Vary

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

Povodí Ohře, státní podnik - vodohospodářský dispečink

IconSprávci vodních toků
IconDůležité organizace

povodňová kniha - vzor

Protipovodňová opatření - mapa

Přebuz - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

- R -

Reader

Rotava - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- Ř -

Ředitelství České inspekce životního prostředí

- S -

schválení PP

Sokolov - pk 

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconStupně povodňové aktivity
IconHlásné profily

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

stanovisko správce povodí

Stanovisko správců povodí a toku

Státní plavební správa

Stříbrná - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Svatava - pk 

- Š -

Šindelová - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Školy a školní jídelny

- T -

Tatrovice - pk 

Technické služby

Technické služby města Kraslice, p.o.

Telekomunikace

tiráž

IconTiráž
IconTiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

- Ú -

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

ukázky dPP

Úřad městyse Svatava

ÚSKK a.s., oblast provozu východ - středisko Nejdek

ÚSKK a.s., oblast provozu západ - středisko Krásná Lípa

ÚSKK a.s., oblast provozu západ - středisko Sokolov

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

Vapo spol. s r.o.

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární hygienické středisko, Hospodářský Dvůr Berbera, Tři Sekery

Veterinární hygienické středisko, JMK Žlutice

Veterinární správa

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Vodní díla - tabulka

Vodní toky - tabulka

IconVodní toky
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská velitelství a úřady

Vojenský úřad vojenského újezdu Hradiště

Vřesová - pk 

Vyhlášená záplavová území - tabulka

Vyhlášky

Vysoká Pec - pk 

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

Zásobování

Zdravotní ústav - pracoviště Karlovy Vary

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Zdravotnictví

zkratky

ZZS KV - Oblastní středisko Sokolov